Algemene voorwaarden

V1 16-05-2018 | 12:00:06

Neem voordat je start de onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze site gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen

Deze site van het Diabetes Fonds is gemaakt door Kentaa B.V. Deze website is met de veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je opmerkingen naar info@newyorkminimarathon.nl. Kentaa en het Diabetes Fonds spannen zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. 

Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa en het Diabetes Fonds zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van jouw gegevens, apparatuur of programma’s.

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en het Diabetes Fonds behoudt het recht inhoud met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto’s filmpjes) zonder opgaaf van reden te verwijderen.

 

Eventvoorwaarden

De New York Mini Marathon is een evenement van het Diabetes Fonds. De organisatie is in handen van I Care Productions. Zowel het Diabetes Fonds als I Care productions zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die tijdens het hardloopevenement ontstaat. Met het inschrijven voor de New York Mini Marathon verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met onderstaande eventvoorwaarden. De organisatie heeft het recht iemand uit te sluiten van deelname wanneer hij/zij zich niet houdt aan onderstaande regels en voorwaarden.

 • Het deelnemen aan de New York Mini Marathon gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan derden.

 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie is gerechtigd een medische verklaring te eisen, en maakt van dit recht gebruik, en deelname te weigeren of deelnemers uit het parcours te nemen.

 • De opbrengsten op deze site zijn ten bate van het Diabetes Fonds. Indien een deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties en het inschrijfgeld niet gerestitueerd worden. Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van het Diabetes Fonds. Deelnemers communiceren transparant over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar het Diabetes Fonds toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen.
  Acties, teksten en demo’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het evenement.

 • Het inschrijfgeld bedraagt tot en met 6 mei 2018 € 30 per runner (earlybird tarief). Van 7 mei tot en met 22 september 2018 € 37,50,- per runner. Vanaf 23 september € 45 (last minute tarief). 
  De inschrijving is pas definitief zodra de betaling voldaan is.

 • Runners jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding en na schriftelijke toestemming van ouders/voogd.

 • De organisatie tracht de route op 4,2 km, 10,5 km en 21 km te houden. Een afwijking is niet uitgesloten. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen of looppaden.

 • De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden: deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid. Verzorging voor de renners dient te geschieden op de toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75BW) besluiten het evenement af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW). Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. .Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de New York Mini Marathon te ontzeggen.

 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en andere uitingen voor promotionele doeleinden van de organisatie.

 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Opbrengsten en transactiekosten

De opbrengsten van alle acties die via deze website verlopen gaan naar het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds besteedt deze inkomsten aan voorlichting en aan wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en complicaties.

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Kentaa krijgt volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer jij de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Het Diabetes Fonds en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om jouw te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer jij berichten niet op prijs stelt kun jij de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Je kunt je browser zo instellen dat jij tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site zie ook onze privacy pagina.

Verwijderen van content

Het Diabetes Fonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.

 

Het Diabetes Fonds is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.