Algemene voorwaarden

V15 01-05-2023 | 17:53:12

Neem voordat je start de onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze site gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen

Deze website is eigendom van het Diabetes Fonds. De website is gemaakt door Kentaa B.V. Deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je op- en/of aanmerkingen naar info@newyorkminimarathon.nl. 

Actievoorwaarden

Wanneer iemand zich aanmeldt als deelnemer van de New York Mini Marathon, krijgt deze persoon een actiepagina en is daarmee een actievoerder voor het Diabetes Fonds. Acties op deze website zijn ten bate van het Diabetes Fonds. Actievoerders (deelnemers van de New York Mini Marathon) houden bij het actievoeren rekening met de doelstellingen van het Diabetes Fonds. Actievoerders communiceren transparant over de actie naar het Diabetes Fonds toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Het uitvoeren van een actie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Acties, teksten en demo’s die provocerend zijn of met het doel reclame te maken voor een bedrijf zijn niet toegestaan. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de acties.

Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een deelnemer of teamcaptain worden geüpload op www.newyorkminimarathon.nl, dan staat de deelnemer of teamcaptain in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal.

Evenementvoorwaarden

De New York Mini Marathon is een fondsenwervend evenement van het Diabetes Fonds. De organisatie is in handen van I Care Productions. Zowel het Diabetes Fonds als I Care Productions zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die tijdens het hardloopevenement ontstaat. Met het inschrijven voor de New York Mini Marathon verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met onderstaande eventvoorwaarden. De organisatie heeft het recht iemand uit te sluiten van deelname wanneer hij/zij zich niet houdt aan onderstaande regels en voorwaarden.

 • Het deelnemen aan de New York Mini Marathon gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan derden.
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie is gerechtigd een medische verklaring te eisen, en maakt van dit recht gebruik, en deelname te weigeren of deelnemers uit het parcours te nemen.
 • De opbrengsten op deze site zijn ten bate van het Diabetes Fonds. Indien een deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties en het inschrijfgeld niet gerestitueerd worden. Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van het Diabetes Fonds. Deelnemers communiceren transparant over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar het Diabetes Fonds toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Acties, teksten en demo’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan.
 • Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het evenement.
 • Het inschrijfgeld voor de 4.2 km, 10.5 km en 21 km-routes bedraagt tot 31 januari 2023 €22.50 per runner (early bird tarief). Vanaf 31 januari €29,50 per runner. Op de dag zelf, indien nog startbewijzen beschikbaar zijn, € 39,50 (last minute tarief). 
  Het inschrijfgeld voor de Kidsrun bedraagt €12,50. Inschrijvingen zijn pas definitief zodra de betalingen voldaan zijn.
  Het inschrijfgeld voor de wandelafstand is €20 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Op de dag zelf zijn deze kosten €25 voor volwassenen en €15 voor kinderen. 
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis (zoals zij zelf uploaden op hun actiepagina en ook gemaakt op de dag zelf door de organisatie) in druk, op foto, film, video en andere uitingen voor promotionele doeleinden van de organisatie.
 • Runners jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders/voogd.
 • De organisatie tracht de hardlooproute op 4.2 km, 10.5 km en 21 km te houden, en de wandelroute op 5 km. Een afwijking is niet uitgesloten. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen of looppaden.
 • De 4.2 km, 10.5 km en 21 km hardlooproutes en de 5 km wandelroute worden niet op een afgesloten parcours gelopen: deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75BW) besluiten het evenement af te lassen, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement. 
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW). Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt ten allen tijden het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de New York Mini Marathon te ontzeggen.
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Actievoorwaarden en Overige bepalingen

Het Diabetes Fonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Het Diabetes Fonds is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.

Versie 11-10-2022

Download