Privacy Statement

V7 10-06-2021 | 13:05:28

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website www.newyorkminimarathon.nl.

Het Diabetes Fonds, organisator van de New York Mini Marathon - Digital Edition, is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Het Diabetes Fonds bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het Diabetes Fonds de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt door Kentaa B.V. Kentaa op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Het Diabetes Fonds heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de New York Mini Marathon website verwerkt het Diabetes Fonds (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Het Diabetes Fonds legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met het Diabetes Fonds in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van het Diabetes Fonds als sponsor, donateur, vrijwilliger, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten
  Het Diabetes Fonds houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Het Diabetes Fonds zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Het Diabetes Fonds kan jou in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van het Diabetes Fonds te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet het Diabetes Fonds om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de New York Mini Marathon website worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Het Diabetes Fonds gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  Het Diabetes Fonds legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dien je voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door het Diabetes Fonds geregistreerd.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan het Diabetes Fonds gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Het Diabetes Fonds maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Het Diabetes Fonds maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van actievoerders, vrijwilligers en donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Het Diabetes Fonds gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun jij je afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Het Diabetes Fonds verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer jij je inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan het Diabetes Fonds je om persoonsgegevens vragen. Dit doet het Diabetes Fonds ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door het Diabetes Fonds gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt het Diabetes Fonds haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de New York Mini Marathon website jonger dan 16 jaar, zal het Diabetes Fonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal het Diabetes Fonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft het Diabetes Fonds passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt het Diabetes Fonds gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die jij op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, inschrijfgeld, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt het Diabetes Fonds, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Het Diabetes Fonds respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Jouw gegevens bij deelnemers en vrijwilligers

Indien jij een donatie doet of een sponsorgift geeft, verkrijgt de actiestarter/deelnemer die jij sponsort, inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie. Jouw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de deelnemer, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Jij kunt tegen deze verwerking van jouw gegevens bezwaar maken bij het Diabetes Fonds alvorens te doneren. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Jouw rechten

Het Diabetes Fonds en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren jouw rechten onder de AVG. Jij kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door het Diabetes Fonds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval jij een inlogaccount hebt voor deze website, kun jij, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Jij kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien jij geen inlogaccount hebt, kun jij met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien jij dit wenst kun jij eveneens jouw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee jij die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat jij deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun jij bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die het Diabetes Fonds per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan jou toestuurt. Jij kunt jouw verzoek om jouw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens melden aan het Diabetes Fonds via het e-mailadres: info@newyorkminimarathon.nl. Ook als je andere vragen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt, kun je die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval jij het Diabetes Fonds vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zal het Diabetes Fonds daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als jij vraagt om niet meer door het Diabetes Fonds te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal het Diabetes Fonds jouw naam moeten onthouden om jouw van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan jouw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert het Diabetes Fonds jouw over de reden daarvan.

E-mail

Indien jij je voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail hebt ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee jij je af kunt melden. Let wel dat je dan mogelijk belangrijke informatie over het event niet zult ontvangen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Het Diabetes Fonds helpt je graag als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Diabetes Fonds. Op grond van de privacywetgeving heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door het Diabetes Fonds.

 

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kun jij contact opnemen met ons via: info@newyorkminimarathon.nl.

 

Deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site en het evenement zo goed mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je opmerkingen naar info@newyorkminimarathon.nl. 

Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat jij van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.